Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni

VakıfBank Spor Kulübü Derneği olarak, siz değerli üyelerimize ait kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla VakıfBank Spor Kulübü Derneği ("Kulüp") tarafından hangi kapsamda korunacağı işbu Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni ("Gizlilik Politikası") ile açıklanmıştır.

 

I. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE VERİ İŞLEME FAALİYETİNE KONU OLAN KİŞİSEL VERİ GRUPLARI

Kulüp tarafından, aşağıda belirtilen gruplardaki kişisel verileri kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİ KATEGORILERİ

AÇIKLAMA

Kimlik Bilgisi

Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu kişisel verilerdir; ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası vb. bilgiler.

İletişim Bilgisi

İletişim bilgileri; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası gibi kişisel veriler.

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi

Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar vb.

İşlem Güvenliği Bilgisi

Kulüp'ün faaliyetlerini yürütürken gerek veri sahibinin gerekse de Kulübün teknik, idari ve hukuki güvenliğinin sağlanması için işlenen ilgili kişiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren bilgiler kişisel veriler.

Finansal Bilgi

Kulüp ile veri sahibi arasındaki hukuki ilişki kapsamında yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi kişisel veriler.

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Kulüp'ün hukuki alacak ve haklarının tespiti, tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülüklerin ve Kulüp politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler.

Denetim ve Teftiş Bilgisi

Kulüp'ün kanuni yükümlülükleri ve Kulüp politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler.

özel Nitelikli Kişisel Veri

KVK Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen veriler (örneğin; kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler, din ve üye olunan dernek bilgisi gibi)

Talep/şikâyet Yönetimi Bilgisi

Kulüp'e yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

İtibar Yönetimi Bilgisi

Kişiyle ilişkilendirilen ve Kulüp'ün itibarını korumak maksatlı toplanan kişisel veriler (örneğin; Kulüp ile ilgili yapılan paylaşımlar)

 

II. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz

Kişisel verileriniz, Kulübümüz tarafından sağlanan hizmet ile Kulübümün hizmet ve faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Kulübümüz birimleri, ilişkili şirket ve kuruluşlar, çağrı merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile Kulübümüz faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve destek hizmeti kuruluşları, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.


Ayrıca, Kulübümüz hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, Kulübümüzü, spor salonlarımız ve okullarımızı ziyaret ettiğinizde veya Kulübün düzenlediği organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

III. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Kişisel verileriniz,

KVKK'da belirtilen diğer amaçlarla, Kulüp ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ile aşağıda III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir.

 

IV. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Voleybol Federasyonu, SGK, Bakanlıklar, Yargı Mercileri ve diğer yetkili kurumlarla, VakıfBank Spor Kulübü Derneği çatısı altında yer alan Vakıfbank Spor Kulübü Derneği Sportif Faaliyetler İktisadi İşletmesi ve ileride kurulacak şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dâhil olmak üzere Kulüp ve ilişkili şirketleri/kuruluşlarına*, verdiğimiz hizmetlerin devamını sağlamak amacı ile sözleşme ilişkisi içerisinde olduğumuz iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, sponsorlarımıza ve reklam verenlere, bunların iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına; verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlara; Hukuk ve Mali Danışmanlarımıza, denetçilere, Kulüp yetkilileri ile; kanunen yetkili kamu kurumları ve diğer gerçek ya da resmi ve özel tüzel kişilere aktarılabilmektedir.

 

V. KVKK uyarınca VakıfBank Spor Kulübü Derneği'nin Kişisel Verilerinizi Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller Nelerdir?

KVKK'nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Kulüp, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 

VI. Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

KVKK'ya uygun olarak kişisel verileriniz, KVKK 7. maddesinin 1. fıkrasına göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca Kulüp olarak verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

VII. Veri Güvenliğini Korumak için Nasıl önlemler Alıyoruz?

Kulüp, KVKK ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni ifade edilen şartlarda,

VakıfBank Spor Kulübü Derneği, veri sahibi olan üyelerimiz hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacak ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır.

 

VIll. çerez ve çerez Politikası Nedir?

Kulüp, vakifbanksporkulubu.com'dan ("Site") verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerez (cookie) kullanmaktadır. çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Kulübün çerez politikası hakkında daha detaylı bilgi için Çerez Politikası sayfasında yer alan Vakıfbank Spor Kulübü Derneği çerez Politikası'nı okumanızı tavsiye ederiz.

 

IX. Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

haklarına sahiptir.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, vakifbanksporkulubu.com/kvkk-basvuru-formu adresinde yer alan Vakıfbank Spor Kulübü Derneği Veri Sahibi Başvuru Formu'nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Kulüp tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman yukarıda bahsedilen iletişim yollarıyla Kulüp'e bildirebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. 

Veri Sahibi, işbu Aydınlatma Metni'ne konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi'nin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Kulüp'ün herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Veri Sahibi olarak, herhangi bir kişisel verinizin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunmanız durumunda Site'nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğinizi kabul ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendinize ait olacağını beyan etmektesiniz.

 

X. Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni'nde Değişiklik Yapabilir Miyiz?

Kulüp, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, veri sahibine herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanmaktadır.